Bậc ĐG KW Giới hạn KW Từng bậc Số tiền
Tổng
Số tiền trung bình/Kwh
Hệ thống cần lắp đặt thực tế KW